11/15 - Chris Lorenzo (Open to Close) Me & You Tour at Exchange